Predigten

Invokavit 2016 (Hiob 40:1–42:17)

Pfar­rer Manu­el Drechs­ler, 14. Febru­ar 2016

GOTT MUSS SICH UNS GEGENÜBER NICHT RECHTFERTIGEN
ER ERKLÄRT SICH TROTZDEMAUS LIEBE
ER WILL UNSER VERTRAUENIN DEMUT

Tags:

Adobe Acrobat